• Masz długi? - Możemy Ci pomóc

  • Być może nie jesteś już Dłużnikiem

  • Sprawdź czy Bank jest Ci winien pieniądze

Kancelaria Ochrony Dłużników i Poszkodowanych świadczy usługi prawne w zakresie pomocy osobom  zadłużonym,  jak również osobom pokrzywdzonym przez Banki oraz instytucje parabankowe.

Prowadzenie spraw powierzamy adwokatowi Grzegorzowi Puszkarskiemu z Lubartowa specjalizującemu się od wielu lat w sprawach kredytów bankowych oraz pożyczek, w tym tzw. chwilówek, mającemu na swoim koncie wiele wygranych spraw przeciwko Bankom oraz największym w Polsce firmom windykacyjnym.

Stoimy na straży praw Dłużnika. Podejmowane przez nas działania mają na celu anulowanie bądź zmniejszenie Twojego zadłużenia, a co może się wydawać dziwne - również odzyskanie Twoich pieniędzy. Specjalizujemy się w reprezentacji osób pozwanych przez Banki, fundusze sekurytyzacyjne i firmy windykacyjne. W wyniku naszych działać podmioty te często cofają pozwy a sądy oddalają powództwa. Odzyskujemy też od Banków nadpłaty dokonane przez klientów Banków spłacających kredyty bankowe. Przygotowujemy również wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Być może nie jesteś już Dłużnikiem

Każdy dług ma swoją żywotność. Twój dług mógł ulec przedawnieniu. Dlatego też jeżeli otrzymałeś wezwanie do zapłaty skorzystaj z naszej pomocy. Ustalimy czy Twój dług uległ przedawnieniu oraz podejmiemy czynności zmierzające do zaprzestania dalszego nękania Cię przez Twoich Wierzycieli.

Przykład. Firma windykacyjna zakupiła od Banku wierzytelności z tytułu kredytu i domagała się w sądzie ich zapłaty. Po złożeniu sprzeciwu i podniesieniu zarzutu przedawnienia, firma windykacyjna cofnęła pozew i została obciążona kosztami procesu.

Los często bywa przewrotny. Tak swoją sprawę może opisać Pan Sławomir z Garwolina. Pan Sławomir ze względu na stale zwiększające się raty nie był stanie regularnie spłacać kredytu frankowego. Bank skierował sprawę do sądu żądając od Pana Sławomira 80 tys. zł.  Sąd oddalił pozew Banku ponieważ ustalił, że kredyt Pana Sławomira został spłacony i to z dużą nadwyżką. Zdaniem sądu to Bank jest winien klientowi ponad 70 tys. zł. Teraz to Pan Sławomir pozywa Bank o zwrot 70 tys. zł z odsetkami. Sprawę Pana Sławomira prowadził adwokat Grzegorz Puszkarski z Lubartowa.

Sądowy nakaz zapłaty - masz dwa tygodnie żeby go anulować

Otrzymany przez Ciebie sądowy nakaz zapłaty nie jest prawomocnym orzeczeniem otwierającym Twojemu Wierzycielowi bezpośrednią drogę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Niemniej jednak tak się stanie, jeżeli w terminie dwóch tygodni nie wniesiesz do sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty, który jak każde pismo procesowe musi spełniać wymogi formalne określone przepisami. Dlatego też po otrzymaniu nakazu zapłaty warto niezwłocznie skontaktować się z nami. Po dokonaniu szczegółowej oceny żądania Twojego Wierzyciela, pomożemy Ci skutecznie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty i anulować nakaz zapłaty.

PAMIĘTAJ: Ważnym dla skutecznej ochrony Twoich praw jest odbiór przesyłek sądowych. Obecnie obowiązujące przepisy postępowania cywilnego zakładają, iż niepodjęcie przesyłki sądowej w terminie dwóch tygodni od jej awizowania powoduje skutek doręczenia. Co to oznacza w praktyce? Niepodjęcie przez Ciebie przesyłki zawierającej nakaz zapłaty doprowadzi do jego uprawomocnienia a Twojemu Wierzycielowi otworzy drogę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

W naszej praktyce dość często zdarza się, iż po opracowanym przez nas sprzeciwie od nakazu zapłaty Wierzyciele cofają pozew, co prowadzi do umorzenia całego postępowania czyli de facto wygrania sprawy. Natomiast jeżeli sprawa trafia na rozprawę wówczas zapewniamy naszym klientom pomoc prawną na etapie postępowania sądowego przez adwokata Grzegorza Puszkarskiego z Lubartowa. Czynimy wszelkie starania by sąd oddalił pozew.


Sprawdź czy Bank prawidłowo rozliczył Twój kredyt – czy może Bank jest Ci winien pieniądze

Czy wiesz, że zawierając z Bankiem umowę kredytu jako konsument musisz zostać szczegółowo poinformowany przez kredytodawcę o udzielonym Ci kredycie, co ma umożliwić Ci świadome podjęcie decyzji związanej z zaciągnięciem kredytu. Jeżeli Bank nie wywiązał się z nałożonego na  niego obowiązku informacyjnego, lub przedstawione przez niego informacje wprowadziły Cię w błąd co do warunków udzielonego Ci kredytu,  Bank będzie musiał Ci zwrócić to co na kredycie zarobił- czyli  oprocentowanie i prowizję.


Co to oznacza w praktyce?- zmniejszenie wysokości zobowiązań wobec Banku nawet o 40%. Sprawdź swój Bank. Skorzystaj z naszej pomocy. Przeanalizujemy dokładnie Twoją umowę i ustalimy czy Bank prawidłowo poinformował Cię o warunkach Twojego kredytu i czy należy Ci się zwrot pieniędzy od Banku.

Przykład Bank zwrócił 24 tys. zł jakie pobrał z tytułu oprocentowania i prowizji od kredytu  mieszkance powiatu lubartowskiego za podanie błędnych informacji w umowie kredytu. W 2009r. Pani Małgorzata zaciągnęła kredyt w wysokości 37 tys. zł. Pani Małgorzata spłacała kredyt regularnie, jednak wysokie odsetki powodowały, że Pani Małgorzata miała wątpliwości co do prawidłowego działania Banku. Z dokonanych przez klientkę wpłat przez 7 lat, Bank pobrał 24 tys. zł odsetek.

Sąd Rejonowy w Warszawie uznał, że Bank złamał ustawę o kredycie konsumenckim, nie poinformował prawidłowo kredytobiorcy o okolicznościach mogących mieć wpływ na zmianę wysokości oprocentowania kredytu.

Zawarta w umowie kredytowej informacja była zbyt ogólnikowa przez co Bank miał możliwość kształtowania oprocentowania kredytu według własnego uznania i w dowolnym momencie, co należy uznać za niedopuszczalne. Z tych względów Sąd uznał,  że wszystko to co klientka spłaciła ponad otrzymany kapitał Bank powinien zwrócić. Sprawę Pani Małgorzaty prowadził adwokat Grzegorz Puszkarski z Lubartowa.


Spłata kredytu przed terminem – Bank ma zwrócić część prowizji

Pani Anna z Lubartowa zawarła umowę kredytu gotówkowego w wysokości 80 tys. zł na okres 8 lat. Z tytułu prowizji za udzielnie kredytu zapłaciła Bankowi aż 9 tys. zł.  Spłaciła kredyt po 6 miesiącach. Wystąpiła do Banku o zwrot prowizji proporcjonalnie do skróconego okresu kredytowania. Sprawa trafiła do sądu, który to nakazał zwrócić klientce prowizję. Sprawę Pani Anny prowadził adwokat Grzegorz Puszkarski z Lubartowa.

Nosił wilk razy kilka ponieśli i wilka

Tak w kilku słowach można opisać sprawę Pana Tadeusza z Lublina. Pan Tadeusz zaciągnął kredyt w Banku. Przez kilka lat sumiennie spłacał raty, dopóki poważnie nie zachorowała jego żona. Koszty leczenia były tak wysokie, że na spłatę rat już nie wystarczyło. Bank skierował sprawę do komornika. W 2013r. Bank sprzedał dług do firmy windykacyjnej, ale w dalszym ciągu prowadził egzekucję przez Komornika. W ciągu dwóch lat Bank wyegzekwował ponad 13 tys. zł z wynagrodzenia  Pana Tadeusza pomimo, iż nie był już jego Wierzycielem. Teraz Bank będzie musiał zwrócić Panu Tadeuszowi pieniądze. Sąd Rejonowy we Wrocławiu wyrokiem nakazał Bankowi zwrot niesłusznie wyegzekwowanych 13 tys. zł z odsetkami  oraz kosztami procesu. Sprawę Pana Tadeusza prowadził adwokat Grzegorz Puszkarski z Lubartowa.


Sprawdź czy prowadzona przeciwko Tobie egzekucja nie jest bezpodstawna

Sprawdź tytuł wykonawczy. Każda egzekucja jest prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego jakim może być wyrok bądź sądowy nakaz zapłaty. Często zdarza się, że tytuł wykonawczy na skutek błędów proceduralnych związanych z jego wystawieniem jest wadliwy.  W takim przypadku prowadzona egzekucja jest bezpodstawna. Skontaktuj się z nami ustalimy czy prowadzona przeciwko Tobie egzekucja nie jest bezpodstawna.

 

Upadnij i powstań z kolan - upadłość konsumencka

Jeżeli wpadłeś w spiralę zadłużenia i nie jesteś w stanie spłacić swoich zobowiązań, toczą się przeciwko Tobie egzekucje komornicze i odbierasz telefony od zniecierpliwionych Wierzycieli - Przeprowadzenie postępowania upadłościowego pozwoli Ci się wydostać ze spirali zadłużenia i zacząć ponowne życie bez zaległych zobowiązań.  Warto skorzystać z naszej Pomocy. Wykonamy szczegółowy audyt Twojego zadłużenia oraz przeanalizujemy Twoją sytuację co pozwoli nam ocenić Twoje szanse na ogłoszenie upadłości.